தொடக்கம் முக்கிய வார்த்தைகள் SCHUFA ஸ்கோரிங்

SCHLAGWORTE: SCHUFA- ஸ்கோரிங்

SCHUFA ஸ்கோரிங்