தொடக்கம் முக்கிய வார்த்தைகள் குறைபாடு உத்தரவாதம்

முக்கிய வார்த்தைகள்: அவசர பத்திர